Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking ExtraseElectronice CereriElectronice
AVIZ de convocare a Adunării generale extraordinare a acţionarilor BC „Moldova Agroindbank” S.A. din 26.12.2017 30.11.2017

AVIZ de convocare a Adunării generale extraordinare a acţionarilor BC „Moldova Agroindbank” S.A. din 26.12.2017

În conformitate cu prevederile art. art. 50-56 din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997 (cu completările şi modificările ulterioare) şi pct. 6.2. alineatul 2 din Statutul BC"MOLDOVA-AGROINDBANK"S.A., în temeiul deciziei Consiliului băncii din 27.11.2017, pentru 26.12.2017 este convocată Adunarea generală extraordinară a acţionarilor Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

Forma de ţinere a Adunării – prin corespondenţă.

Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor se va ţine la 26.12.2017, orele 14:00, la sediul BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. pe adresa: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, nr.9/1.

Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor băncii:

Punct unic. Cu privire la plata dividendelor anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2016.
Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor băncii se va întocmi conform situaţiei din 04.12.2017, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfăşurării Adunării.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor, la Departamentul Conformitate al băncii (mun. Chişinău, str. Columna, 104/1, et.1, sala de şedinţe), începând cu data de 15.12.2017, (în zilele de lucru), între orele 09:00 – 16:00.

Buletinul de vot urmează a fi completat şi prezentat la filialele şi/sau la Centrala băncii (mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, nr.9/1, bir.307) imediat după primirea lui, dar nu mai târziu de 26.12.2017, orele 10:00. Informaţia privind modul de completare a buletinului de vot este cuprinsă în textul buletinului.

Rezultatul votului prin corespondenţă va fi adus la cunoştinţa acţionarilor prin publicarea unui comunicat informativ pe pagina web a băncii www.maib.md şi în ediţia periodică "Monitorul Oficial al Republicii Moldova", în termenul stabilit de legislaţie.