Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking ExtraseElectronice CereriElectronice TransferP2P TransferT2C
Aviz de convocare repetată a Adunării generale extraordinare a acţionarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. 29.01.2018

Aviz de convocare repetată a Adunării generale extraordinare a acţionarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (3) din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997 (cu completările şi modificările ulterioare), în temeiul deciziei Consiliului băncii din 25.01.2018, pentru 14.02.2018 este convocată repetat Adunarea generală extraordinară a acţionarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

Forma de ţinere a Adunării – prin corespondenţă.
Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor convocată repetat se va ţine la 14.02.2018, orele 11:00, la sediul BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. pe adresa: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, nr.9/1.

Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor băncii convocată repetat:
Punct unic. Cu privire la modificarea hotărârii Adunării generale extraordinare prin corespondenţă a acţionarilor băncii din 26.12.2017, procesul-verbal nr. 55.

La Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor convocată repetat au dreptul să participe acţionarii care au avut dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor BC "Moldova - Agroindbank" S.A. din 23.01.2018, fiind înscrişi în lista acţionarilor, întocmită de către persoana care ţine Registrul acţionarilor băncii, conform situaţiei din 02.01.2018, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile pînă la data desfăşurării Adunării generale extraordinare prin corespondenţă a acţionarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. convocate repetat.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor convocată repetat, la Departamentul Conformitate al băncii (mun. Chişinău, str. Columna, 104/1, et.1, sala de şedinţe), începând cu data de 02.02.2018 (în zilele de lucru), între orele 09:00 – 17:00.

Buletinul de vot urmează a fi completat şi prezentat la filialele şi/sau la Centrala băncii (mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, nr.9/1, bir. 307) imediat după primirea lui, dar nu mai târziu de 13.02.2018, orele 16:00. Informaţia privind modul de completare a buletinului de vot este cuprinsă în textul buletinului.

Rezultatul votului prin corespondenţă va fi adus la cunoştinţa acţionarilor prin publicarea unui comunicat informativ pe pagina web a băncii www.maib.md şi în ediţia periodică "Monitorul Oficial al Republicii Moldova", în termenul stabilit de legislaţie.