Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking ExtraseElectronice CereriElectronice TransferP2P TransferT2C
AVIZ privind convocarea Adunării generale ordinare a acţionarilor BC 05.03.2018

AVIZ privind convocarea Adunării generale ordinare a acţionarilor BC

În conformitate cu prevederile art.art.50-56 din Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni” cu completările şi modificările ulterioare, art. 54 din Legea nr. 202 din 06.10.2017 „Privind activitatea băncilor” şi pct. 6.2. alineatul 2 din Statutul BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., în temeiul deciziei Consiliului băncii din 02.03.2018, pentru 12.04.2018 este convocată Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.


Forma de ţinere a Adunării – cu prezenţa acţionarilor.
Adunarea se va ţine la data de 12.04.2018, orele 11:00, în incinta MOLDCOOP pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 67.

Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor băncii:
  1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2017.
  2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2017.
  3. Cu privire la darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2017.
  4. Cu privire la normativele de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2018.
  5. Cu privire la aprobarea Statutului Băncii comerciale "Moldova - Agroindbank" S.A., în redacţie nouă.
  6. Cu privire la abrogarea Codului de guvernanţă corporativă al BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. aprobat prin hotărârea Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor băncii din 28.04.2016, procesul-verbal nr.53.
  7. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului BC "Moldova - Agroindbank" S.A., în redacţie nouă
  8. Cu privire la devizul de cheltuieli aferent Consiliului băncii.
  9. Cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, pentru anul 2017.
  10. Cu privire la confirmarea societăţii de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.
Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor băncii se va întocmi conform situaţiei din 05.03.2018, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfăşurării Adunării.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor, la Departamentul Conformitate al băncii (mun. Chişinău, str. Columna, 104/1, et.1, sala de şedinţe), începând cu data de 02.04.2018 (în zilele de lucru), între orele 09:00 – 16:00.
Înregistrarea participanţilor la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor se va efectua de către Comisia de înregistrare în ziua ţinerii Adunării, în incinta MOLDCOOP pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.67, între orele 08:30 – 10:30.

Pentru participarea la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., acţionarii sunt obligaţi să prezinte Comisiei de înregistrare actul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor – de asemenea şi actul care atestă împuternicirile acordate (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura legalizată în modul stabilit, după caz).