Aviz cu privire la achiziţia unei clădiri sau complex de clădiri pentru oficiul central al BC„Moldova-Agroindbank”S.A.

În scopul dezvoltării afacerii băncii, eficientizării proceselor manageriale ale instituţiei, BC „Moldova-Agroindbank” S.A. demarează procedura de identificare a unei clădiri sau complex de clădiri (Imobil) pentru reamplasarea oficiului central al BC„Moldova-Agroindbank”S.A. cu toate organele de conducere şi subunităţile atribuite Centralei băncii.

În acest context,  BC„Moldova-Agroindbank”S.A. invită persoanele interesate să prezinte oferta privind achiziţia unei clădiri sau complex de clădiri (Imobil), conform cerinţelor expuse în continuare.
 1. Cerinţe tehnice şi funcţionale minimale
 1. Imobilul urmează să aibă destinaţia „clădire administrativă”
 2. Imobilul trebuie să fie amplasat în zona centrală a or. Chişinău, la stradă şi în imediata apropiere de principalele artere de transport ale oraşului.
 3. Imobilul trebuie să fie compus dintr-o clădire sau complex de clădiri cu 3 - 10 etaje.
 4. Imobilul poate fi cu un grad diferit de finisare, însă să nu aiba degradări structurale. Inclusiv se admite necesitatea efectuării ulterioare a lucrărilor de reconstrucţie. Încăperile imobilului trebuie să permită replanificarea spaţiilor ţinând cont de necesităţile băncii.
 5. Suprafaţa totală a încăperilor Imobilului, inclusiv suprafeţe administrative şi suprafeţe auxiliare  urmează să fie de circa  10 000 - 14 000 m.p.
 6. Imobilul trebuie să fie racordat la reţelele municipale de energie electrică, apă, canalizare, telefonie, preferabil să fie dotat cu centrală termică proprie cu combustibil gazos, inclusiv cu dispozitive de contorizare. Este preferabil ca Imobilul să fie dotat cu sisteme de climatizare şi ventilare a aerului.
 7. Imobilul trebuie să dispună de o curte interioară.
 8. Imobilul trebuie să dispună de un număr suficient de locuri de parcare  în faţa acestuia şi în curtea interioară, sau să dispună de o parcare subterană.
 9. Terenul de pămînt aferent Imobilului să fie privatizat.
 10. Calea de acces către imobil trebuie să fie asfaltată/pavată.
 11. Imobilul trebuie să dispună de spaţii deschise la parterul acestuia ca să permită amplasarea  unei subunităţi de deservire bancare a clienţilor.
 12. Imobilul trebuie să dispună sau să permită amenajarea accesului pentru persoanele cu dizabilităţi fizice.
 1. Cerinţe minime privind situaţia juridică a imobilului
 1. Imobilul trebuie să se afle în proprietatea ofertantului.
 2. Imobilul trebuie să fie liber de grevări şi interdicţii.
 3. Trebuie să nu existe litigii cu privire la Imobil.
 1. Documentele necesare pentru perfectarea contractului de vînzare-cumpărare a bunului imobil
 1. Actul de proprietate asupra bunului imobil ofertat (construcţie + teren de pămînt aferent) şi Extras din Registrul bunurilor imobile, valabil.
 2. Hotărîrea Adunării Generale a Acţionarilor/Asociaţiilor sau a Consiliului de Administrare, după caz, prin care să fie aprobată înstrăinarea imobilului.
 3. Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat nu mai târziu de 2 săptămânii până la data prezentării acestuia.
 4. Dovada privind plata taxelor şi impozitelor la data întocmirii ofertei pentru imobilul ofertat şi dovada înregistrării lui în evidenţa organului fiscal teritorial.
 5. Dosarul cadastral al Imobilului.
 6. Raport de evaluare a Imobilului întocmit de o companie de evaluare independentă.
 7. Declaraţie pe proprie răspundere că imobilul şi terenul aferent nu sunt ocupate de alte persoane fizice/juridice.
 1. Cerinţe faţă de conţinutul ofertei
Ofertantul va indica în ofertă următoarele:
 1. Informaţia privind adresa şi numărul cadastral al Imobilului
 2. Informaţia privind suprafaţa construită, suprafaţa utilă şi suprafaţa totală a Imobilului (suprafeţele încăperilor tehnice auxiliare).
 3. Suprafaţa terenului privatizat, aferent imobilului dat.
 4. Anul edificării construcţiei.
 5. Lucrările de reconstrucţie efectuate la imobil (dacă au fost).
 6. Informaţia privind instalaţiile de climatizare şi ventilare.
 7. Informaţia privind instalaţiile electrice.
 8. Informaţia privind instalaţiile de încălzire.
 9. Informaţia privind instalaţiile sanitare.
 10. Informaţia privind gradul de finisare a Imobilului - se vor prezenta informaţii referiotare la caracteristicele constructivelor şi calitate materialelor de finisare a pardoselilor, pereţilor, tavanelor, uşilor, geamurilor,vitraliilor, acoperişului.
 11. Fotografii ale exteriorului şi interiorului imobilului prezentat.
 1.  Detalii privind preţul ofertat:
 1. Preţul în EURO/metru patrat al suprafeţei totală.
 2. Preţul în EURO/metro patrat pentru teren.
 3. Preţul total în EURO a întregului Imobil (construcţie + teren)
 1.   Modul de întocmire a ofertelor:
 1. Oferta se prezintă în limba română;
 2. Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
 3. Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
 4. Oferta se prezintă într-un singur exemplar, în plic sigilat şi ştampilat.
   
 1. Cerinţele de calificare a ofertei prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
 1. Confirmarea înregistrării ofertantului la organele de stat – se prezintă:
 1. Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat la o dată recentă, dar nu mai târziu de 2 săptămâni din data prezentării;
 2. copia Certificatului de înregistrare ca plătitor TVA;
 1. Informaţia despre participantul la achiziţia organizată de bancă – formularul anexa nr.5 şi formularul anexa nr.7 la Regulamentul privind modul de efectuare a achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii.
 1. Locul depunerii ofertei şi documentelor de calificare:
 • mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9 , biroul 506
Persoane de contact:
 • Marcel Teleucă,Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere,
         e-mail: marcel.teleuca@maib.md, tel. 022 303407, 022 303408
 • Andrei Milosta, specialist principal achiziţii,
        e-mail: andrei.milosta@maib.md, tel. 022 444-078, 068 600576;

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei: 14 septembrie 2016, orele 17:00.
 

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok