Aviz privind convocarea Adunării generale

Vă aducem spre cunoştinţă că, în conformitate cu prevederile art. art. 48 – 53 din Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni” cu modificările şi completările ulterioare, art. 54 din Legea nr. 202 din 06.10.2017 „Privind activitatea băncilor” şi pct. 8.2. din Statutul BC "MAIB" S.A., în temeiul deciziei Consiliului băncii din 11.11.2022, pentru 14.12.2022 este convocată Adunarea generală extraordinară a acţionarilor BC "MAIB" S.A.

Forma de ţinere a Adunării – cu prezenţa acţionarilor.

Adunarea se va ţine la data de 14.12.2022, orele 11:00, în incinta Capitoles Park pe adresa: mun. Chişinău, str. Melestiu 13a.

Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor băncii:

  1. Cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, pentru anul 2021.
  2. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului BC "MAIB" S.A, în redacție nouă.
  3. Cu privire la fracționarea acțiunilor emise de BC "MAIB" S.A
  4. Cu privire la modificarea Statutului Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
  5. Cu privire la admiterea spre tranzacționare pe o piață reglementată din străinătate a valorilor mobiliare emise de BC "MAIB" S.A.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor băncii se va întocmi conform situaţiei din 18.11.2022, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfăşurării Adunării.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor, la Departamentul Investiții Corporative al băncii (mun. Chişinău, str. Columna, 104/1, et.1, sala de şedinţe), începând cu data de 05.12.2022 (în zilele de lucru), între orele 09:00 – 16:00. De asemenea, acţionarii vor putea lua cunoștință de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor BC „MAIB” S.A. prin accesarea paginii web a Băncii www.maib.md în compartimentul Publicarea informației/ Publicarea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare/Informaţia privind adunările generale a acţionarilor băncii/Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor, unde acestea vor fi publicate, cu respectarea și în limita prevederilor legislației în vigoare.

Înregistrarea participanţilor la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va efectua de către Comisia de înregistrare în ziua ţinerii Adunării, în incinta Capitoles Park pe adresa: mun. Chişinău, str. Melestiu, 13a, între orele 08:30 – 10:30.

Pentru participarea la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor BC "MAIB" S.A., acţionarii sunt obligaţi să prezinte Comisiei de înregistrare actul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor – suplimentar şi actul care atestă împuternicirile acordate (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura legalizată în modul stabilit, după caz).

Pentru comoditatea deplasării către sediul unde va avea loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor băncii din 14.12.2022, din str. Ciuflea (în preajma Mănăstirii Ciuflea)  pînă la local, va circula transportul organizat care va putea fi identificat după logoul băncii

Comitetului de Conducere al băncii

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok