Aviz pentru achiziția lucrărilor de construcţii/reconstrucţii a clădirilor proprii (implementarea Proiectului „DATA Center”)

Companiile interesate își vor evalua obiectiv capacitatea de a prezenta oferta, conform cerințelor băncii, și vor expedia în adresa Serviciului Achiziții scrisoarea de intenție de participare, conform formularului prezentat de bancă.

Etapele petrecerii licitației

Licitația este organizată în trei etape:

 1. Prezentarea de către companiile ofertante a scrisorilor de intenție de participare si documentației ce confirma corespunderea cerințelor de eligibilitate.
 2. Transmiterea către companiile selectate in I etapa a Caietului de sarcini pentru elaborarea conceptului care să descrie abordarea participantului față de realizarea proiectului (descrierea etapelor proiectului, resursele disponibile, termenele estimate, riscurile, etc.). Selectarea in baza conceptului prezentat unui short-list de companii.
  Înregistrarea companiilor-participante in platforma de achiziții a băncii e-Procurement, semnarea NDA și transmiterea Proiectul tehnic.
 3. Ofertanții prezintă oferte comerciale, evaluarea ofertelor de către bancă conform criteriilor de evaluare stabilite și, desemnarea câștigătorului a licitației.

Criterii de eligibilitate

Pentru participare și calificare în cadrul primei etape de stabilire a companiilor eligibile, ofertantul urmează să corespundă următoarelor criterii și cerințe:

 1. Venitul din vânzări – media veniturilor din vânzări pentru ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021) nu trebuie să fie mai mică de 20 mln. lei/an.
 2. Capitalul propriu – capitalul propriu (statutar) al ofertantului la data de 31.12.2022 nu trebuie să fie mai mic de 2 mln. lei.
 3. Experiența ofertantului – ofertantul trebuie să dispună de experiență în domeniul antreprizei în construcții și rețele/lucrări inginerești - nu mai mică de 5 ani.
 4. Experiența specifică a ofertantului – ofertantul trebuie să dispună de cel puțin trei sau mai multe proiecte similare (Centru de Date), inclusiv ca destinație și anvergură, realizate și finalizate în calitate de antreprenor în Republica Moldova și/sau peste hotarele tarii.
 5. Personalul ofertantului – ofertantul trebuie să dispună de un număr de specialiști sau specialiști antrenați in domeniu, suficient pentru realizarea proiectului, calificați și care să dispună de atestările necesare.
 6. Echipamente și utilaj – ofertantul trebuie să dispună de capacitatea de a mobiliza/aplica echipamentele și utilajele necesare pentru realizarea Proiectului.
 7. Manualul privind sistemul propriu de asigurare a calității – ofertantul trebuie să dispună de un Manual privind sistemul de asigurare a calității lucrărilor executate.
 8. Garantarea bunei execuții – ofertantul va trebui să fie capabil să prezinte, daca va fi selectat ca fiind eligibil, la etapa depunerii ofertei financiare și tehnice, garanții privind buna execuție a lucrărilor conform documentației de Proiect.

Documente și informații solicitate

Pentru confirmarea corespunderii ofertantului criteriilor și cerințelor stabilite, expuse mai sus, acesta trebuie să prezinte următoarele documente/informații:

 1. Informații generale despre ofertant (conform formularului anexat, Anexa nr.1).
 2. Rapoartele financiare (Bilanțul, Raportul profit și pierderi), în cazul când sunt disponibile – auditate, pentru anii 2019, 2020, 2021, și cea mai recentă informație disponibilă la data prezentării documentelor privind mărimea capitalului propriu.
 3. Copia extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor și organizațiilor.
 4. Copia certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA.
 5. Copia documentelor de autorizare, necesare pentru executării lucrărilor de construcție-montaj (autorizații, etc.).
 6. Dacă există, copiile certificărilor de conformitate la standardele privind calitatea (ISO), alte standarde relevante.
 7. Proiecte realizate și în derulare:
  • Lista cu descrierea scurtă a proiectelor similare realizate și finalizate în ultimii 5 ani în calitate de antreprenor în Republica Moldova și/sau peste hotarele ţării (conform tabelului anexat, anexa nr. 3), scrisori de recomandare de la cel puțin 3 beneficiari din această listă;
  • Informația privind proiectele în derulare la care ofertantul participă în calitate de antreprenor;
  • Informația privind disponibilitatea organizării unor vizite de referință la beneficiarii proiectelor respective.
 8. Lista specialiștilor calificați proprii – cu o scurtă prezentare a experienței fiecărui specialist (sau CV anexat) și anexarea copiilor documentelor de atestare corespunzătoare.
 9. Lista echipamentelor şi utilajelor de construcții disponibile proprii și arendate (cu indicarea locatorului).
 10. Copia Manualului privind sistemul propriu de asigurare a calității.
 11. Confirmarea scrisă privind capacitatea ofertantului de a oferi ofertei garanții, conform prevederilor legislației în vigoare și practicilor existente, privind buna execuție a lucrărilor conform documentației de proiect cu indicarea tipului garanției (garanție bancară, etc.) și valorii maximale posibile a acesteia.
 12. Informația privind deținerea conturilor de decontare la BC”MAIB”S.A.
 13. Informația despre participantul la achiziția efectuată de BC “MAIB”S.A. (Anexa nr.6 si Anexa nr.10).
 14. Alte documente și informații relevante.

Data limită de prezentare a scrisorii de intenție si documentației ce confirma corespunderea criteriilor de eligibilitate a fost prelungita pana la: 15.02.2023, inclusiv, orele 17:00.

Avizul băncii nu constituie o obligațiune a băncii de a efectua achiziția și banca este în drept să refuze efectuarea achiziției în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câștigător al achiziției.

Contacte: achizitii@maib.md / 022 304 523 / 061 128 010

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok