Aviz de convocare a AGA din 28.04.2016

AVIZ
de convocare a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor
Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
 
În conformitate cu prevederile art.art.50-56 din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997 şi pct.6.2., alineatul 2 din Statutul BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., în temeiul deciziei Consiliului băncii din 03.03.2016, pentru 28.04.2016 este convocată Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. Forma de ţinere a Adunării – cu prezenţa acţionarilor.
Adunarea se va ţine la 28.04.2016, orele 11:00, în incinta MOLDCOOP pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.67.
Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor băncii:
 1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2015.
 2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2015.
 3. Cu privire la darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2015.
 4. Cu privire la Planul de afaceri al băncii, inclusiv bugetul, pentru anul 2016 şi normativele de repartizare a profitului băncii pentru anul 2016.
 5. Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Statutul BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
 6. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. (în redacţie nouă).
 7. Cu privire la aprobarea Codului de guvernanţă corporativă al BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. (în redacţie nouă).
 8. Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de cenzori a BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. şi încetarea înainte de termen a împuternicirilor unor membri ai Comisiei de cenzori.
 9. Cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, pentru anul 2015.
 10. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii, remuneraţiei anuale şi compensaţiilor membrilor Consiliului băncii.
 11. Cu privire la stabilirea retribuţiei muncii şi compensaţiilor membrilor Comisiei de cenzori a băncii.
 12. Cu privire la confirmarea societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.
Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor băncii se va întocmi conform situaţiei din 14.03.2016, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfăşurării Adunării.
Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor, la Departamentul Conformitate al băncii (mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr.47/5, et.1, sala de şedinţe), începând cu data de 18.04.2016 (în zilele de lucru), între orele 09:00 – 16:00.
Înregistrarea participanţilor la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor se va efectua de către Comisia de înregistrare în ziua ţinerii Adunării, în incinta MOLDCOOP pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.67, între orele 08:30 – 10:30.
Pentru participarea la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., acţionarii sunt obligaţi să prezinte Comisiei de înregistrare actul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor – de asemenea şi actul care atestă împuternicirile acordate (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura legalizată în modul stabilit, după caz).

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok