Programul pentru susținerea antreprenorilor „373”

să facem țara noastră mai bună
3%
7%
3 ani
Programul pentru susținerea antreprenorilor „373”

despre

Programul Guvernamental pentru susținerea antreprenorilor – „373” este un mecanism prin care producătorii din Moldova pot accesa credite accesibile pe termen lung pentru investiții. Astfel, rata dobânzii la creditele în valută străină este de 3%, iar în lei - de 7%. Pentru creditele cu maturitatea de până la 7 ani, perioada maximă de grație este de 3 ani.  Diferența ratei dobânzii va fi subvenționată de către Guvernul Repubicii Moldova prin intermediul Instituției Publice Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA).

 

Condiții:

Suma -  până la 40 milioane de lei sau echivalentul în valută străină; 

Termen -  până la 7 ani;    

Contribuție proprie -  minim 10% din valoarea proiectului investițional, fără TVA.

 

Avantajele

acces facil la resurse și sprijin din partea statului

dobândă avantajoasă

locuri de muncă bine plătite acasă

 

De ce maib în Programul pentru susținerea antreprenorilor  „373”?

 • aprobarea creditului în termen de până la 3 zile, fără necesitatea prezenței obligatorii la sucursale;
 • posibilitatea de a semna digital contractele de credit;
 • aprobarea unei limite mai mari, în care pot fi valorificate mai multe credite (fără re-perfectarea contractelor de gaj);
 • posibilitatea de a primi resurse din toate liniile externe disponibile în Republica Moldova;
 • înregistrarea gajului mobil direct la bancă, fără necesitatea de a merge la notar;
 • posibilitatea de a face plăți către clienții maib la orice oră, inclusiv în weekend (24/7);
 • cel mai mare număr de clienți;
 • cea mai vastă rețea de parteneri;
 • prețuri transparente;
 • recunoștința clienților.

 

Cum aplici pentru un credit online

01

Completezi cererea online

02

Banca aprobă creditul la distanță

03

Clientul obține creditul și achită

 

Pentru a rambursa anticipat creditul, accesați butonul de mai jos

eligibilitate

 

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii Programului „373”:

 1. este înregistrată în Registrul de stat al unităților de drept din Republica Moldova și nu este în proces de insolvabilitate, reorganizare sau lichidare;
 2. este clasificat în condițiile prevăzute în Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii și nu cade sub incidența art. 12 alin. (3) din legea menționată;
 3. întreprinderea respectă cerințele privind protecția mediului stabilite prin Legea nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător, precum și actele normative subordonate acesteia;
 4. nu are beneficiari efectivi înregistrați și/sau rezidenți ai jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență stabilite conform actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei, precum și ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;
 5. nu are datorii restante față de bugetul public național la data solicitării creditului;  
 6. destinația creditului investițional se încadrează în unul din domeniile de activitate:
  • Agricultură, silvicultură și pescuit;
  • Industria prelucrătoare;
  • Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat;
  • Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare;
  • Transport și depozitare;
  • Activități de cazare și alimentație publică;
  • Informații și comunicații;
  • Activități profesionale, științifice și tehnice;
  • Artă, activități de recreere și de agrement;
  • Învățământ;
  • Sănătate și asistență social.
 7. deține un plan de afaceri și/sau proiecții financiare care să demonstreze fezabilitatea și impactul potențial al proiectului investițional;
 8. confirmă o contribuție proprie de cel puțin 10% din valoarea proiectului, fără TVA în formă de:
  • mijloace bănești în conturi maib și/sau
  • avans achitat cu maximum 30 zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de de credit în cadrul Programului); și/sau
  • imobilizări corporale și/sau necorporale, la valoarea de bilanț.
 9. costurile de bunuri și servicii ori cota-parte a acestora, care fac obiectul investiției pentru care se solicită un credit  investițional, nu au fost acoperite de alte programe/proiecte de asistență și/sau subvenții de stat, inclusiv contribuția proprie;
 10. nu dispune de alte lichidități sub formă de numerar în conturi de depozit la termen, instrumente financiare generatoare de dobândă sub forma obligațiunilor sau valorilor mobiliare de stat, cu excepția contribuției proprii stabilită conform Programului de stimulare a investițiilor inovaționale „373”
 11. că în cazul aprobării creditului în cadrul Programului de stimulare a investițiilor inovaționale „373”, suportul care va obținut de la stat prin compensarea parțială a dobânzilor aferente creditului solicitat nu va contribui la depășirea sumei maxime a ajutorului de minimis pentru întreprindere, stabilită de legislație și mă oblig să informez banca și/sau Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în cazul depășirii pragului ajutorului de minimis în corespundere cu Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat;

tarife

Comision pentru acordarea creditului - 0.5% din suma creditului aprobat
Comision pentru prelungirea/ renegocierea creditului - 2% din suma creditului prelungit/ renegociat
Comision pentru rambursarea anticipată a creditului - 0%
Comision pentru modificarea condiţiilor contractuale – 0.25% din soldul creditului

documente necesare

Actele de constituire a companiei ( cu excepția clienților maib)

Buletinul de identitate al administratorului și ale fondatorilor;

Plan de afaceri sau proiecții (prognoze) financiare care să demonstreze fezabilitatea și impactul potențial al proiectului investițional;

Declarația pe propria răspundere conform Anexei nr. 5 la Program;

Declarația privind valoarea ajutorului de minimis primit, conform Anexei nr. 6 la Program

Alte acte, care ar putea fi solicitate de bancă.

întrebări frecvente

Programul de stimulare a investițiilor "373" este o inițiativă guvernamentală implementată de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenorialului (ODA) în Republica Moldova. Scopul acestui program este de a spori accesul la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii prin acordarea de credite investiționale cu dobânzi avantajoase.

Programul "373" implică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenorialului (ODA), băncile participante și Entitățile Financiare Partenere (EFP) care acordă credite investiționale. De asemenea, Asociația Băncilor din Moldova a fost consultată în legătură cu Contractul-tip de colaborare.

Întreprinderilor mici și mijloci care doresc să sprijine inițiativa de dezvoltare a antreprenorialului prin intermediul Programului "373" pot depune cereri de aderare la pagina.

Programul "373" oferă întreprinderilor mici și mijlocii acces mai mare la finanțare prin acordarea de credite investiționale cu dobânzi avantajoase. Rata dobânzii pentru creditele în valută străină este de 3% pe an, iar pentru creditele în lei este de 7% pe an. Creditele pot fi contractate pe termen de până la 7 ani, cu o perioadă de grație de până la 3 ani.

În cadrul Programului "373", există posibilitatea garantării creditelor prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor (FGC) din portofoliul ODA. Finanțarea activității de compensare a dobânzilor la credite provine din alocațiile stabilite în bugetul de stat pentru anul respect

Ajutorul de minimis reprezintă ajutorul care are un echivalent valoric sub pragul de 2.000.000 lei per beneficiar, acordat aceluiași beneficiar într-o perioadă maximă de 3 ani, indiferent de forma acestuia şi de obiectivul urmărit.

În cadrul unor proiecte investiționale care implică înființarea plantațiilor multianuale, pot fi finanțate în cadrul Programului 373, doar echipamentele și utilajele specifice, pentru asigurarea procesului de producere, cu condiția că acestea nu beneficiază de alte subvenții de stat.

Conform art. 129, alin, 13) din Codul Fiscal, la care s-a făcut referire atât în Hotărârea Guvernului 351/2023 cât și în Manualul Operațional al Programului 373, suma neachitată a obligaţiilor fiscale în cuantum de pînă la 100 de lei inclusiv nu se consideră restanţă faţă de Bugetul Public National.

În cadrul Programului 373, se va indica CAEM în care este direcționată investiția. De exemplu: un producător agricol, intenționează să diversifice activitatea și dezvoltă un proiect de investiții în turism rural. Atunci se va verifica CAEM specific activității noi care se dorește a fi finanțată.

DA, raportarea dobânzilor spre compensare se execute de EFP.

Programul de stimulare a investițiilor „373” nu prevede restricții la finanțarea lor. Fiecare EFP aplică criteriile sale de asumare a riscurilor de credit față de astfel de întreprinderi.

Ce privesc activitățile aferente spălătoriilor auto, conform codului CAEM, acestea se regăsesc la activitatea 45.20 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor, domeniul de activitate Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor (litera G), care la rândul său conform prevederilor Programului 373 este un domeniu de activitate neeligibil.

În ce privește procurarea panourilor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, urmează a fi clarificat aspectul ce ține de domeniul de activitate al întreprinderii, dat fiind faptul că ca obiect al investiției panourile fotovoltaice sunt eligibile, dar în cazul în care se solicită procurarea panourilor fotovoltaice pentru desfășurarea activității de comerț sau altă activitate care nu se regăsește în Anexa nr. 1 a Contractului de colaborare, atunci solicitantul nu se încadrează în condițiile de eligibilitate.

Solicitantul nu este eligibil de a participa în cadrul Programului de stimulare a investițiilor „373”.

Resursele financiare acordate către beneficiar în temeiul contractului de credit, în cadrul Programului 373, nu pot fi utilizate pentru finanțarea imobilelor cu destinație locativă sau administrativă, în conformitate cu prevederile pct. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 351/2023, a Manualului Operațional a Programului, precum și a Contractului de colaborare (Anexei nr. 2: Lista de excludere, activități neeligibile).

Conform prevederilor din p.16 a Programului pentru stimularea investițiilor 373, nu sunt eligibile pentru compensare creditele utilizate pentru finanțarea ”7) autoturismelor destinate transportului de persoane;”

Valoarea maximă cumulativă a soldurilor creditelor acordate în cadrul Programului 373 unui beneficiar, nu poate depăși echivalentul a 15 milioane lei, cursul oficial al Băncii Naționale.

Vă informăm că conform prevederilor pct. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 351/2023 pentru aprobarea Programului de stimulare a investițiilor „373”, precum și prevederilor Manualului Operațional a Programului și a Contractului de colaborare „beneficiarul, până la rambursarea integrală a creditului, nu are dreptul să înstrăineze sau să transmită în folosință, sub nici o formă, bunurile procurate/construite din contul creditului acordat în cadrul prezentului Program.” .

Totodată, conform Clasificatorului activităților din economia Moldovei (cod CAEM 2), activitățile de închiriere și leasing a utilajelor și echipamantelor industriale, către clienți, în schimbul plății unei chirii periodice, se încadrează la activitatea 77 Activități de închiriere și leasing, domeniul Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii support (lit. N), care nu se încadrează în anexa nr. 1 (Lista domeniilor de activitate eligibile pentru care este solicitat creditul investițional în cadrul Programului) a HG nr. 351/2023.

plasează cererea online de credit

completează câmpurile de mai jos

plasează cererea online de credit

introdu codul OTP primit la numărul de telefon +373

 • pas 1 din 2 datele persoanei juridice și detalii credit
 • pas 2 din 2
Recepționat!
solicitarea a fost expediată cu succes și va fi procesată de luni până vineri, între 9:00 - 17:00.

dacă ai depus solicitarea în afara programului de lucru, în weekend sau în zile de sărbătoare, te vom contacta în următoarea zi lucrătoare.

Atenție!

se permite doar o cerere în decurs de 24 ore Deja există o cerere în lucru parvenită pe numele tău în ultimele 24 ore. Revino mai târziu pentru a avea posibilitatea să perfectezi altă cerere

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok