Close
Noutăţi
Noutăţi
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C
Trade Finance

Trade Finance

Garanţii bancare

Garanţia bancară este un angajament irevocabil asumat de o bancă (garant), în favoarea unei persoane, denumită beneficiar, de a plăti acesteia o sumă de bani, în cazul în care o altă persoană, denumita ordonatorla cererea căreia se emite garanţia bancară, nu a onorat o anumită obligaţie faţă de beneficiar, asumată printr-un contract comercial sau de altă natură (obiectul garanţiei).
Moldova-Agroindbank oferă garanţii bancare în lei şi în valută, atât locale (beneficiarul şi ordonatorul sunt rezidenţi), cît şi externe (beneficiarul sau / şi ordonatorul sunt nerezidenţi).

Principalele tipuri de garanţii bancare oferite de bancă sunt:

 1. garanţia de plată (Payment Guarantee). Obiectul acestei garanţii bancare îl constituie acoperirea obligaţiilor cumpărătorului de a plăti o anumită sumă de bani conform unui contract comercial;
 2. garanţia de angajare/garanţia ofertei (Bid Bond,) prin care cumpărătorul se asigură că oferta vânzătorului nu va fi retrasă după ce el va accepta condiţiile ofertei. Vânzătorul astfel evită cheltuielile băneşti şi de timp eventuale pentru a face apel la noi oferte şi pentru a le examina;
 3. garanţia de bună execuţie (Performance Bond) asigură executarea obligaţiilor contractuale conform condiţiilor şi termenelor stabilite;
 4. garanţia de restituire a avansului (Advance Payment Guarantee) are ca scop garantarea întoarcerii sumei plătire în avans de către cumpărator, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către vânzător;
 5. garanţia vamală se emite în favoarea Departamentului Vamal. Lista mărfurilor (producţiei) pentru care termenul de plată a taxei pe valoarea adăugată la import poate fi prelungit se stabileşte prin Legea bugetului de stat pe anul respectiv;
 6. garanţia asigurării creditului reprezintă garantarea obligaţiilor de plată ale debitorului faţă de creditor, ce rezultă din careva contract de împrumut;
 7. garanţia-contragaranţieMoldova-Agroindbank poate fi intermediară în cazul în care beneficiarul solicită ca garanţia să fie emisă de o bancă străină de prim rang. În acest caz, Moldova-Agroindbank emite o contragaranţie în favoarea băncii respective.

Avantaje pentru client:

 • posibilitatea amânării plăţii ce rezultă din obligaţiile contractuale şi / sau posibilitatea de a finanţa producţia fără mobilizarea mijloacelor circulante proprii;
 • denotă capacitatea ordonatorului de a-şi îndeplini obligaţia asumată prin contractul comercial, deoarece oferirea garanţiei bancare este condiţionată de verificarea de către bancă a solvabilităţii ordonatorului;
 • posibilitatea participării la concurs fără a extrage mijloacele proprii din circulaţie;
 • costuri mai mici decât pentru obţinerea unui credit bancare

Acreditive documentare

Acreditivul documentar este un angajament ferm, asumat în scris de o bancă la cererea importatorului (ordonator) de a plăti exportul de mărfuri sau al unei prestaţii de servicii exportatorului (beneficiar) contra remiterii într-un termen fixat a documentelor ce dovedesc că marfa a fost livrată sau prestaţia efectuată.
Acreditivul documentar este emis de bancă numai dacă:

 

 • condiţiile acreditivului corespund contractului comercial de import;
 • tranzacţia comercială nu încalcă prevederile legislaţiei valutare în domeniu;.
 • obligaţia de plată a ordonatorului este asigurată (depozit-garanţie, linie de credit, etc.).

Avantaje pentru client:

 • clientul nu îşi blochează (nu scoate din circulaţie) mijloacele băneşti pe perioada acţiunii acreditivului (în cazul acreditivului neasigurat cu mijloace băneşti);
 • pentru obligaţia băncii, din momentul emiterii acreditivului si până la plată, importatorul plăteşte mai puţin decât pentru un credit ordinar. Daca la momentul plăţii, acesta are suficiente fonduri pentru a plăti, creditul poate să nu aibă loc;
 • există siguranţa că exportatorul, având garanţia de plată a băncii emitente (la dorinţă, şi confirmarea unei bănci de prim rang), va livra marfa la termenele şi în condiţiile convenite în contractul comercial;
 • plata nu va fi efectuată de bancă, dacă exportatorul nu va livra marfa în condiţiile stabilite în contract.

    În funcţie de tipul acreditivului, banca poate emite acreditive documentare, aviza şi/sau confirma acreditive, transfera acreditivele primite în favoarea altor beneficiari.

Incasso-uri  documentare

Incasso-ul documentar este un aranjament prin care o bancă (banca remitentă) se obligă să manipuleze, conform instrucţiunilor date de client (emitent) sau, documente financiare, însoţite de documente comerciale, pentru a obţine, inclusiv prin intermediul unei alte bănci (banca însărcinată cu încasarea), plata sau acceptarea documentelor financiare emise ori pentru a elibera documente contra plăţii sau contra acceptării documentelor financiare.

Documentele aferente incassoului documentar sunt de două tipuri:

 • documente financiare: cambii (bills of exchange), bilete la ordin (promissory notes), cecuri (cheques) sau alte instrumente similare utilizate pentru a obţine sume de bani;
 • documente comerciale: facturi, documente de transport, documente de proprietate sau alte documente similare care nu sunt documente financiare.

Esenţa operaţiuni constă în transmiterea documentelor comerciale şi financiare de la beneficiarul plăţii la plătitor contra plată, acceptare sau în alte condiţii.

Avantaje:

 • incasso-ul conferă o anumită certitudine partenerilor privind îndeplinirea obligaţiilor asumate în contract.
 • cumpărătorul, văzând documentele înainte de a le plăti, are siguranţa că efectuează plata numai după ce exportatorul şi-a îndeplinit obligaţiunile asumate şi a exportat marfa.
 • vânzătorul are siguranţa că importatorul nu va intra în posesia documentelor pentru a-şi ridica marfa, până nu va achita contravaloarea acesteia.