Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia soluţiei cash management 14.01.2019

Achiziţia soluţiei cash management

BC „Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea licitaţiei privind achiziţia soluţiei cash management.
 
Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente: 
     1. Scrisoarea de intenţie, oferta tehnică şi oferta financiară (separat), documentele şi informaţiile aferente vor fi întocmite în scris, semnate de persoana autorizată a ofertantului şi prezentate băncii într-un plic sigilat prin poştă, fax sau prin curier, înainte de termenul stabilit în avizul băncii.
     2. Participantul la licitaţie trebuie să aibă o experienţă relevantă şi o bună reputaţie în domeniu, precum şi experienţa concretă în implementarea proiectelor de gestionare a numerarului.
     3. Participantul la licitaţie va prezenta referinţe concrete ale băncilor şi datele de contact ale persoanelor relevante în cazul implementării proiectelor legate de gestiunea numerarului.
     4. Participantul la licitaţie va furniza informaţii generale despre companie.
     5. Participantul la licitaţie va prezenta documentele emise de organele statale relevante:
       - Extrasul Registrului de Stat al Persoanelor Juridice (persoane juridice nerezidente)
       - copia certificatului de înregistrare ca plătitor de TVA (după caz);
     6. Rapoartele financiare ale ofertantului pentru 2016, 2017 (auditate în cazul disponibilităţii).
     7. Informaţii privind beneficiarii efectivi ai ofertantului (conform anexei). 
     8. Informaţii generale despre ofertant (conform anexei).  
 
Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii al băncii.

Contacte:  achizitii@maib.md / 022 303 519 / 022 444 078 / 0686 00 576

Modul de întocmire a ofertelor:
     a) Oferta trebuie să fie întocmită în scris;
     b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
     c) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat;
     d) Ofertantul este în drept să modifice sau să-şi retragă oferta. Orice modificare a ofertei urmează să fie întocmită şi prezentată în scris, semnată de persoana împuternicită a ofertantului şi prezentată Grupului Achiziţii în plic sigilat, prin poştă sau prin curier, până la expirarea termenului stabilit pentru 
prezentarea ofertelor. Retragerea ofertei se realizează printr-un aviz, pe care ofertantul trebuie să-l prezinte Grupului Achiziţii în scris, prin curier sau poştă, astfel, încât să se asigure recepţionarea avizului în cauză de către bancă până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor.

Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9 (intrarea prin sucursală).

Participanţii la concurs îşi vor evalua obiectiv eligibilitatea pentru achiziţia în cauză, capacitatea de a prezenta oferta, conform cerinţelor băncii, şi vor adresa băncii întrebările de  precizare în primele două zile de la data publicării anunţului. 

Data depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: 12 februarie 2019, inclusiv, orele 17:00.
 
Agentul economic poate prezenta o singură ofertă. În cadrul  ofertei  prezentate  pot  fi  propuse  mai  multe variante de preţ, inclusiv bunuri alternative la cele solicitate de bancă, cu condiţia ca acestea să corespundă Caietului de sarcini şi necesităţilor băncii. În cazul în care ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca poate să excludă ofertanţii în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.
 
Avizul băncii nu constituie o obligaţiune a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.